REMONT DACHU WCHODNIEGO SKRZYDŁA ŁĄCZNIKOWEGO

Projekt - poprzez prace konserwatorskie budynku przylegającego do pałacu w Goszczu - wpłynie na poprawę jakości całego zabytku, wzrost społecznej dostępności do kultury i dziedzictwa kulturowego i wzmocni efekty projektu wcześniej realizowanego.

Realizacja tego projektu stanowi kolejny etap zaspokajaniu inwestycyjnych potrzeb społecznych w zakresie kultury, polegających na poprawie jakości przestrzeni publicznej, zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także poprawa jakości zarządzania lokalnymi zasobami kulturowymi.

Po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie kontynuowanie procesu - w odniesieniu do elewacji, a także wewnątrz budynku, dostosowując jego program użytkowy do potrzeb społecznych. Zakończenie realizacji inwestycji – 31.10.2022 r. Całkowita wartość zadania to 196 800 zł. Koszty kwalifikowane w ramach Projektu to 196 800 zł, w tym kwota dofinansowania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - w wysokości do 135 000 zł (do 68,60% kosztów kwalifikowanych).