ETAPY PRAC

Projekt „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” to wieloetapowa inwestycja na którą złożyły się m.in.: remont ruiny, konserwacja detali, przystosowanie obiektu do zwiedzania, budowa platform widokowych, montaż iluminacji świetlnej. Do tej historycznej inwestycji Gmina Twardogóra przygotowywała się od 2019 roku.

ETAP 1

OPUBLIKOWANO: 2021-07-28

RUSZAJĄ PRACE BUDOWLANE PRZY PAŁACU W GOSZCZU

Konstrukcja jednego z najważniejszych zabytków naszej gminy zostanie zabezpieczona i przystosowana do zwiedzania. Umowa na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich pomiędzy Gminą Twardogóra a firmą Haras Budownictwo Sp. z o. o. – sp. k. została podpisana 28 lipca 2021 roku.

czytaj więcej

Prace realizowane będą w ramach projektu pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” - jednego z największych wyzwań w historii twardogórskiego samorządu.

Jestem szczęśliwy, że rozpoczynamy prace budowlane – mówił burmistrz Paweł Czuliński. Widzimy jak degradacja pałacu postępuje, za kilka lat nie mielibyśmy już czego ratować. Naszym celem jest, aby ten zabytek stał się perełką architektoniczną, którą będą chętnie odwiedzać nasi mieszkańcy, jak i turyści z całej Polski – podkreślał.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt rozpoczyna się właśnie dziś, że jesteśmy częścią tej historii – dodał Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk. Rada Miejska w Twardogórze od początku wspierała ten projekt i dalej będzie go wspierać. Życzę aby realizacja inwestycji przebiegła pomyślnie.

Zniszczony w pożarze po II wojnie światowej, znajdujący się w ruinie - przez ponad siedemdziesiąt lat - pałac w Goszczu, otrzymał drugie życie. Podpisana umowa zakłada: zabezpieczenie konstrukcyjne murów korpusu głównego obiektu w formie trwałej ruiny, konserwację detalu oraz wykonanie robót mających na celu ograniczenie bezpowrotnej destrukcji. Jednocześnie obiekt, który niegdyś był porównywany do rezydencji w Poczdamie i Wilanowie zostanie przystosowany do zwiedzania poprzez budowę platformy widokowej, montaż opraw iluminacji zabytku, kamer monitoringu oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński, przedstawiciele wykonawcy: Prezes Zarządu Arkadiusz Harasimowicz oraz prokurent Sylwia Urbaniak, posłowie na Sejm RP: Agnieszka Soin i Michał Jaros, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Mateusz Szczepaniak oraz radni: Katarzyna Urbanek, Magdalena Żerebecka, Jolanta Rusinek, Maciej Bukowski, a także wnuk ostatniego właściciela obiektu z rodu von Reichenbach: Albrecht Graf von Reichenbach z rodziną, prezes zarządu firmy wspierającej gminę w procesie aplikacji „Progress Consulting” sp. z o.o. Tomasz Pierzga, sołtys sołectwa Goszcz Stanisław Kadela oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek oraz referatów UMiG w Twardogórze.

Dolny Śląsk jest miejscem wspaniałym, a Goszcz jest dla mnie bardzo ważny – zaznaczał poseł Michał Jaros. O zabezpieczenie środków na rewitalizację pałacu w Goszczu składałem poprawkę do Budżetu Państwa na 2021 rok. Teraz, dzięki środkom z funduszy norweskich oraz dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - ten pałac doczeka się remontu. Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy i otwarcie tego wyjątkowego miejsca dla mieszkańców oraz turystów.

Dziękuję Panu Burmistrzowi za zaproszenie na to wydarzenie. Ja i moja rodzina bardzo się cieszymy z tego projektu – podkreślał Albrecht Graf von Reichenbach. Mam nadzieję, że kiedyś i ten obiekt - podobnie jak wybudowany przez naszą rodzinę Kościół Pokoju w Jaworze - zostanie wpisany na listę UNESCO. Cieszę się również ze współpracy z Norwegią. Mamy tam wielu znajomych, którzy interesują się kulturą i sztuką. Postaram się aby na otwarcie pałacu przyjechała królowa Norwegii. Dziś chciałbym podarować Panu Burmistrzowi prezent – fotografię mojego ojca, który był niezwykle związany z tym miejscem.

W ramach projektu, na który gmina pozyskała rekordowe dofinansowanie, oprócz prac budowlanych będzie realizowana bogata oferta kulturalna, zakładająca współpracę z partnerem z Norwegii. Przypominamy, że nasz samorząd zawarł pierwszą w historii gminy międzynarodową umowę partnerską z organizacja INTBAU Norway, zrzeszająca wybitnych architektów i ludzi kultury z Oslo.

Nasz projekt obejmuje zarówno działania infrastrukturalne jak i ,,działania miękkie” związane z nadaniem ruinom nowej funkcji: kulturalnej i edukacyjnej, które zostały wypracowane w wyniku konsultacji społecznych – mówiła Kierownik Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju Anna Lorek z twardogórskiego magistratu. Jeszcze w trakcie realizacji projektu odbędzie się 12 wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowanych do wielu grup mieszkańców i turystów. Po jego zakończeniu weźmiemy udział w 31 kolejnych – będą to m.in. wystawy, pokazy multimedialne, fireshow, koncerty, festiwale, plenery malarskie i fotograficzne, zajęcia plastyczne, pokazy gastronomiczne, jarmarki, lekcje muzealne, zawody w łucznictwie, pokazy rycerskie, pokazy baristów, Karawana – wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji. Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej oraz turystycznej zabytkowego obiektu. Już dziś zapraszamy do gościnnego Goszcza przypominając, że nazwa miejscowości wywodzi się od słowa ,,gościniec”. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2023 r. Wartość robót budowlanych w ramach umowy wyniesie 6 097 192,90 zł. Całkowita wartość zadania to 10 492 284,43 zł, z czego aż 85% to pozyskane dofinansowanie.

Projekt realizowany jest w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Programu „Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.


ETAP 2

OPUBLIKOWANO: 2021-10-20

HISTORYCZNY MOMENT DLA PAŁACU W GOSZCZU

Ruszyły prace przy ruinach zabytkowego pałacu w Goszczu. W pierwszej kolejności wykonywane zostało odkorzenianie i odchwaszczanie – najpierw od strony dziedzińca, a w drugiej kolejności - od strony parku. Następnie – za pomocą wysięgnika – rozpoczęto usuwanie drzew i krzewów w obrębie murów pałacu. Wymagało to niezwykłej ostrożności ze względu na występowanie licznych spękań i zniszczeń murów i zdobień.


ETAP 3

OPUBLIKOWANO: 2022-01-14

POSTĘP PRAC W GOSZCZAŃSKIM PAŁACU

W ostatnich dniach postępujących prac przy pałacu w Goszczu wraz z burmistrzem Pawłem Czulińskim doglądali m.in. dziennikarka i pisarka - Joanna Lamparska, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu - Janusz Gołaszewski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Daniel Gibski oraz jego zastępca - Katarzyna Dziura, przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Łukasz Nadzieja, wykonawca firma PW HARAS w osobach: Arkadiusz Harasimowicz i Rafał Kowalczyk - kierownik budowy, Robert Szwed - archeolog firmy Delfa, Jan Leszczyński - Inspektor Nadzoru i Piotr Mikołajczak - nadzór konserwatorski.

czytaj więcej

Eksperci spotkali się, aby zadecydować o dalszych losach odnalezionej skrzyni oraz sprawdzić przebieg dotychczasowych prac. Wycięcie krzewów pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z odgruzowaniem obiektu, które zostało ukończone w 99%. W między czasie zabezpieczono odkryte elementy architektoniczne (kominek, pozostałości pieca, posadzki) oraz wykonano tymczasowe konstrukcje wzmacniające lukarny, mury, słupy. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Odgruzowanie odbywało się z segregacją urobku celem wyselekcjonowania elementów dawnego wyposażenia pałacu.


ETAP 4

OPUBLIKOWANO: 2022-03-11

ROZPOCZĘCIE KOLEJNEGO ETAPU PRAC

Wycięcie krzewów pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z odgruzowaniem obiektu, które zostało ukończone w 99%. W między czasie zabezpieczono odkryte elementy architektoniczne (kominek, pozostałości pieca, posadzki) oraz wykonano tymczasowe konstrukcje wzmacniające lukarny, mury, słupy. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Odgruzowanie odbywało się z segregacją urobku celem wyselekcjonowania elementów dawnego wyposażenia pałacu.

czytaj więcej

Następnie rozpoczęto prace remontowe na murach. Przeprowadzono ich oczyszczanie wraz z odgrzybianiem i odsoleniem. Rozpoczęto prace nad uzupełnieniem i naprawą: ścian, gzymsów, attyk, portali w murach - z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej. Przystąpiono do czyszczenia powierzchni muru strumieniem wodnym wysokociśnieniowym. Odbyła się również dezynfekcja fragmentów muru, które były zazielenione oraz pokryte ciemną patyną. Dzięki tym zabiegom można było przeprowadzić spoinowanie elewacji z cegły gotową zaprawą barwioną w masie wraz z scaleniem kolorystycznym.


ETAP 5 I 6

OPUBLIKOWANO: 2022-08-11

REMONT ODTWORZENIOWY NEOBAROKOWEJ WERANDY

Rozpoczął się remont odtworzeniowy neobarokowej werandy wzniesionej na planie półkolistym, polegający na odtworzeniu zawalonego stropu ceramicznego odcinka, montażu zachowanej ozdobnej kutej balustrady i konserwacji jej zachowanego detalu, zabezpieczeniu antykorozyjnym zachowanych elementów stalowych podciągów, wykonaniu nowej posadzki kamiennej tarasu na całej powierzchni tarasu wraz z izolacją przeciwwilgociową, odwodnieniem i orynnowaniem oraz remontem wnętrza werandy.


ETAP 7

OPUBLIKOWANO: 2022-12-16

PLATFORMA WIDOKOWA

Z końcem grudnia 2022 rozpoczęła się dostawa i montaż kompletnych konstrukcji stalowych. Montowana jest platforma widokowa, pomosty i elementy klatki schodowej. Wykonanie platformy widokowej umożliwi bezpieczne zwiedzanie obiektu. Dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, takim jak bezprogowe połączenie ścieżki zwiedzania przyziemia wnętrza ruiny z ciągami pieszymi oraz utwardzenie nawierzchni z klinkieru drogowego – zwiedzanie i korzystanie z obiektu będzie dostępne również dla osób niepełnosprawnych, a także osób zaawansowanych wiekowo. To otwiera szerokie możliwości dla wspólnego korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej dla grup wielopokoleniowych.